Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pcworkb/public_html/solidarnost.tv/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pcworkb/public_html/solidarnost.tv/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pcworkb/public_html/solidarnost.tv/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pcworkb/public_html/solidarnost.tv/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
Булгаргаз: Цените на газа – до 15% по-ниски без количества от Чирен - Солидарност за България

Булгаргаз: Цените на газа – до 15% по-ниски без количества от Чирен


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pcworkb/public_html/solidarnost.tv/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Изчисленията на „Булгаргаз” показват, че в случай, че в ценообразуването не се включват количества за добив от газохранилището, то регулираните цени за февруари и март 2023 г. биха били до 15% по-ниски. За да се осигури плавен преход и в максимална степен да бъдат защитени интересите на двете страни, „Булгаргаз“ предлага на своите клиенти образуването на продажните цени по договорите да се извърши с добавка на фиксирана премия. Това заявяват от Булгаргаз в писмо до БТПП.

„Булгаргаз” продава количества природен газ по регулирана от Комисията за енергийно и водно регулиране цена на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. На всички останали клиенти „Булгаргаз” продава количества природен газ по свободно договорена между страните цена.

Енергийната компания предлага единен подход при образуване на цените, по които доставя природен газ на регулирания пазар и съответно цените по договорите, които първоначално са сключени при условията на регулирани цени, а след влизането в сила на законите, следва да се изпълняват при свободно договорени цени. Целта на извършената през 2023 г. актуализация на премията, използвана при формирането на свободно договорената цена, е да се покрият разходи на Булгаргаз, които са изключени от ценообразуването по регулирана цена от КЕВР. Така определената цена за свободен пазар запазва възвръщаемостта на капитала на дружеството и гарантира прозрачност на цените на либерализирания вътрешен пазар.

Сделките, които „Булгаргаз” сключва за покупка на природен газ, са за равномерна доставка през месеца, като цените, по които се сключват сделките за доставка най- често са обвързани с борсовите индекси ТТЕ fm (TTF следващ месец) и НН (хенри хъб). Индексът TTF fm отчита цената на продадените и закупени количества на най-ликвидния газов хъб в континентална Европа за доставка през следващия месец.

Формираната продажна цена на „Булгаргаз” включва и предвидени за добив количества от ПГХ Чирен”, които са нагнетени при изключително високи цени през 2022 г. по сключени предварително договори с период на доставка април — октомври 2022 г. и са с най-висока стойност в ценообразуващия микс през добивния период.

Дружеството формира регулираната цена, като „Общественият доставчик образува цената на природния газ на входа на газопреносните мрежи въз основа на прогнозните разходи за неговата доставка и прогнозните количества природен газ за доставка от дружеството във връзка с обществената доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и дългосрочните договори и краткосрочните сделки за доставка на природен газ по свободно договорени цени, по които е страна. „Булгаргаз” има сключени договори за доставка на количества от около 40 000 – 85 000 MWh на ден през различните месеци, които по закон, с цел гарантиране на доставките, е задължено да осигури предварително и да включи в заявлението за формиране на цената към КЕВР. Изпълнявайки функцията на обществен доставчик, дружеството не купува количества на борсата на дневна или седмична база в рамките на месеца на доставка.

С цел осигуряване на количества за клиентите си, през септември 2022 г. „Булгаргаз” обяви търгове за доставка за цялата 2023 г., като класира участниците по два основни критерия към датата на оценката – „най-ниска цена” и „начин на плащане”. В допълнение от компанията припомнят, че за балансиране на регулираната цена за април 2023 г., „Булгаргаз” проведе през март месец допълнителен търг с критерий най-ниска доставна цена.